مرجع مواد شیمیایی ایران
پلی کربنات

پلی کربنات


پلی کربنات ها در ابتدا از طریق واکنش تبادل استری دی استرهای آروماتیک کربنیک اسید با دی هیدروکسی دی آریل هایی مانند بیس فنول A در مجاورت کاتالیزگرهای بازی سنتز می شدند.

پلی کربنات

برای دست یابی به وزن های مولکولی بالا که برای حصول خواص مطلوب مورد نیاز است در دمای بالا با تقطیر، فنول را خارج می سازند و بدین ترتیب تعادل به سمت راست کشانده می شود. واکنش نمک سدیم بیس فنول A با فسژن به میزان زیادی جایگزین فرآیند بالا شده است.

جنرال الکتریک سنتزی بر پایه تکپارهای درشت حلقه ابداع کرده است. بسپارش حلقه گشای این تکپارها با استفاده از کاتالیزگرهای بازی از قبیل فنیل لیتیم، لیتیم فنوکسید، تترابوتیل آمونیوم تترافنیل بورات و دیگر آنیون های قوی صورت می گیرد.

بسپارش این تکپارها همچنین می تواند با استفاده از کمپلکس های β-دی کتونات فلزات گوناگونی از جمله Al، Fe، Ce و Ti انجام شود. جزئیات مکانیسم این واکنش هنوز شناخته نشده است، ولی تصور می شود که نقش کاتالیزگر فلزی بسیار شبیه به نقش این کاتالیزگر در واکنش های پلی استری شدن باشد.

پلی کربنات

این سنتز جدید مزایای زیادی دارد. واکنش از لحاظ گرمایی تقریباً خنثی است و کاملاً توسط آنتروپی پیش می رود. بنابراین در حذف گرما مشکلی وجود ندارد. در حالت تعادل هیچ حلقه ای با قی نمی ماند. از آنجا که در واکنش هیچ محصول جانبی تشکیل نمی شود، وزن مولکولی نهایی منحصراً از خلوص تکپار و میزان آغازگر مصرف تعیین می گردد. وزن های مولکولی ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ نوعاً بیشتر از وزن های مولکولی است که در بسپارش های معمولی به دست می آید. از آنجا که گرانروی مذاب ترکیب حلقوی بسیار کمتر از گرانروی بسپار است، در این صورت می توان برای آن چندسازه، ایجاد اتصالات عرضی، هم بسپارش روزن رانی متصور شد.

کاتالیز فلزی نقش مهمی در فرآیند مخلوط سازی پلی استرها [به ویژه پلی (اتیلن) و پلی (بوتیلن) ترفتالات ها] و پلی کربنات ها ایفا می کند. در شرایط مذاب، کاتالیزگر باقیمانده از سنتز پلی استر تبادل کربنات و ایجاد اتصالات عرضی استر را کاتالیز می کند و همبسپار دسته ای پلی استر- پلی کربنات را به دست می دهد. باقی مانده های تیتانیم که معمولاً در پلی (بوتیلن) ترفتالات یافت می شود فعال تر از آنتیموان است که معمولاً در پلی (اتیلن) ترفتالات ها سافت می شود. این اتصال کووالانسی دو نوع گروه مخلوط به دست آمده را پایدار می سازد.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: