مرجع مواد شیمیایی ایران
رزین اپوکسی

رزین های اپوکسی


رزین اپوکسی دارای مشخصات بارزی همچون چسبندگی خوب به مواد گوناگون، پایداری عالی در برابر مواد شیمیایی، دما و خوردگی و داشتن خواص خوب الکتریکی و مکانیکی می باشند. مهمترین رزین های اپوکسی بر پایه محصول واکنش اپی کلروهیدرین با بیس فنول A هستند.اپوکسی

محصول مایع حاصل بیس اپوکسید واکنش پذیری است که از طریق انواع واکنش های حلقه گشا به بسپار جامد پخت می شود. انتخاب نوع واکنش به کاربرد محصول پخت شده بستگی دارد. این واکنش ها شامل واکنش با انیدریدها، پلی آمین های آلیفاتیک نوع اول و دوم و عوامل پخت کاتالیزی است.

سیستم هایی که با انیدرید پخت می شوند معمولاً به واکنش های مستقیم و کاتالیز نشده بستگی دارند، ولی تمایل به افزایش میزان پخت بدون این که تغییری در زمان انبارسازی رزین داده شود منجر به کشف «تسریع کننده های نهان» برای واکنش شده است. کمپلکس BF3.NH2Et برای این کار موثر است، ولی بر خواص الکتریکی تاثیر معکوس می گذارد. فلز واسطه β-دی کتونات ها واکنش را کاتالیز می کنند و بر خواص الکتریکی و مکانیکی تاثیری ندارند.

واکنش پختی که با Co(acac)3 کاتالیز شده است از سینتیک مرتبه یک پیروی می کند، ولی با کمال تعجب نسبت به کاتالیزگر از مرتبه ۰/۲۵ است. ترکیبات کروم متنوعی وجود دارند که هنگام پخت رزین های اپوکسی بیس فنول A با ۱-متیل تتراهیدروفتالیک انیدرید خواص کاتالیزی نهان قابل توجهی از خود نشان می دهند. باقی مانده های کاتالیزگر در سیستم ایزو متیل تترا هیدروفتالیک انیدرید تخریب گرما اکسایشی بسپار اپوکسی حاصل را کاتالیز می کند.

ماتریس هایی که از مشبک شدن رزین های اپوکسی بیس فنول A با فلز- کربوکسیلات هایی که با لیگاندهای پلی آمین کی لیت شده اند، مانند (MeCO2)2 2(ان)Zn و (HOC6H4CO2)2 (ان) Co یا (HOC6H4CO2)3 (تری ان) Fe استحکام بسیار بیشتر و تغییر شکل گرمایی کمتری را نسبت به رزن های اپوکسی اصلاح نشده از خود نشان می دهند. ظرفیت بیشتر جذب انرژی چند سازه ها در مقایسه با رزین های اصلاح نشده به ماهیت فلز بستگی دارد و برای فلزات زیر به ترتیب از چپ به راست کاهش می یابد.

Zn>Cu>Co>Ni>Fe>Mn

تصور می شود این تاثیر از ایجاد بر همکنش های قطبی با پیوندهای عرضی یونپاری میان زنجیرهای بسپار که توسط فلزات الکتروپوزتیو صورت می گیرد ناشی شده باشد. روشن نیست که آیا کمی از این اثر می تواند ناشی از پخت گزینشی تر گروه های اپوکسی نیز باشد. گفتنی است این پخت از طریق فرآیندی صورت می گیرد که در آن از فلز کمک گرفته شده است.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: