مرجع مواد شیمیایی ایران
طبقه بندی مواد شیمیایی
ترکیبات معدنی ترکیبات آلی
الکل ها، فنول ها و فنول الکل ها آلدهیدهاکتون هااترها و مشتقات هیدروکربن ها و مشتقات آمیدها کربوکسیلیک اسید ها و مشتقات نمک های آلی - فلزیترکیبات هتروسیکلترکیبات آلی -فلزی ترکیبات آلی فلوئور مشتقات هیدروکسیل آمین و هیدرازینترکیبات آزو ،دی آزو و آزوکسیاستر اسیدهای معدنیآلکیل اوره و مشتقات آنترکیبات آلی گوگردترکیبات آلی سیلیکونترکیبات نیتریلترکیبات نیتروژنفسفین هاکینون ها
مهندسی بیوشیمی
معرف های بیوشیمیایی معرف های میکروبیولوژیاصلاح پاسخ بیولوژیکیآمینواسیدها و پروتئین هاآمینو اسیدها و مشتقات داروهای نوکلئوزیدی داروهای اسید نوکلئیکبازدارنده ها
پروتئازها میکروبیولوژی پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن پروتئين تیروزین کیناز اپی ژنتیک آسیب های DNA فاکتور رونویسی هسته ای NF-κB سلول های بنیادی و Wnt چرخه سلول یوبی کوئیتین متابولیسم داروهای سرکوب کننده ایمنیPI3K / Akt / mTOR درون ریز شناسی سیگنالینگ اسکلت سلولی سیگنالینگ عصبی اتوفاژی(خودخواری) آنژیوژنز(رگ زایی) آپوپتوز(خزان یافته ای) ترافیک دارو GPCR & G Protein TGF-beta / Smad
تحقیقات پروتئین محصولات طبیعیساکاریدها پلی ساکارید های گیاهیپلی پپتید هاآنزیم ها و داروهای کوآنزیم هاداروهای چربیعوامل متراکم کنندهگیاهان چینی
مواد اولیه دارویی
آنتی بیوتیک ها داروهای ضد تب داروهای تنفسی داروهای ضدحساسیت داروهای ضدسرطان داروهای سیستم خون داروهای سیستم گردش خون داروهای سیستم ادرار داروهای سیستم عصبی داروهای سیستم گوارشی هورمون ها و داروهای مربوط به غدد درون ریز داروهای ضد استرسداروهای ضد انگل داروهای متابولیسمداروهای سیستم ایمنی داروهای خاص داروهای بیهوشی ضد عفونی کننده های مصنوعی تنظیم کنندههای تعادل اسید - باز، الکترولیت و آب ویتامین ها و مواد معدنی بازدارنده هاداروهای خوراکیواکسن هامواد اولیه دامپزشکیسرم ایمنی کننده بدنداروهای رادیواکتیودیگر داروهای شیمیایی
واسطه های دارویی
ترکیبات هتروسیکل حد واسط های دارویی فله ایحد واسط های OLED
شیمی تجزیه معرف های شیمیایی
معرف های آلی
استرها اترهاکراون اترهاآمیدهافنول هاپلی آمینهاآزیدهاایمیدهااپوکسیدهاتیول هااکسیم هاهیدرازین هاآروماتیک هاایمیدها و آمیدین هاآسیل هالیدهاهیدرازون هاترکیبات چند حلقه ایتیولات هاآلدهیدهای آلیفاتیکسیانید و نیتریل هاآلدهیدهای آروماتیکتوسیلات هااسیدهای آروماتیکآلکان هاالکل های آروماتیکآلکین هاالکل های چربترکیبات تری سیکلیکترکیبات پلی سیکلیکاسیدهای چربکتون های آروماتیکترکیبات بی سیکلیککتون های آلیفاتیکتیوسیانات و ایزوتیوسیاناتاستر سیانات و ایزوسیاناتالفین های سیکلیک و آسیکلیکترکیبات سولفون و سولفوکسیدهیدروکربن های آلیفاتیک هالوژن دارسولفونات ها و سولفونیک اسیدهاسولفونات ها و نمک های سولفوناتسولفونیل هالیدهافسفونات هاهالیدهای فسفرلیگاندهای فسفینترکیبات فسفر دارترکیبات نیتروترکیبات آزو و دی آزونمک های آمونیومهیدروکسیل آمینتیواورهاورهاسید بوریکبورات هابوران هاتترا فلوئورو بوراتکربوکسیلیک انیدریدترکیبات سلنیمسیلوکساننمک گوانیدینسیلانسیکلودکسترینمایعات یونی
معرف های گرینیاردمعرف های دوتریم دارمعرف های سیلانترکیبات کایرالترکیبات گوگردزدا
کاتالیست ها و کمک دهنده ها سورفکتانت ها رنگ ها و پیگمنت ها افزودنی های غذایی چاشنی ها و خوشبو کننده ها
ادویه جات طبیعیعطر های سنتزی
ترکیبات الکلی ترکیبات کتونی ترکیبات پیرازینترکیبات آلدهیدی ترکیبات کربونیل ترکیبات تیولترکیبات هالوژن،سولفور و نیتروژن ترکیبات هیدروکربن ترکیبات تیواترآروماتیک اسیدها،استرها و مشتقاتکربوکسیلیک اسیدها و استرها هتروسیکل های اکسیژن دار فنول ها،اترها و اپوکسیدها مشک های ماکروسیکلیک
آفت کش های شیمیایی محصولات طبیعی
واسطه های دارویی

با توجه به نیاز روزافزون انسان به داروهای مختلف،سنتز ترکیبات دارویی همچنان مورد توجه و پیگیری می باشد.

با نظر اجمالی بر ساختمان شیمیایی ترکیبات دارویی متوجه می شویم اکثر داروها ترکیبات دارویی هستند که در ساختمان تعداد زیادی از آنها حلقه هایی وجود دارد که در شیمی آلی به آنها ترکیبات هتروسیکل گفته می شود.

ترکیبات هتروسیکل: اگر سیستم حلقوی،متشکل از اتم های کربن و حداقل یک عنصر دیگر باشد،این ترکیب به عنوان هتروسیکل طبقه بندی می شود. عناصری که معمولا به همراه کربن در سیستم حلقوی وجود دارند نیتروژن،اکسیژن و گوگرد می باشند.

بسیاری از ترکیبات طبیعی هتروسیکل هستند مانند انواع آلکالوییدهای موجود در گیاهان و همچنین بسیاری از ترکیبات دارویی مهم مانند آنتی بیوتیک ها هم جز هتروسیکل ها هستند.

از این میان می توان به داروهایی با ساختار هتروسیکل نظیر ایمیدازول،پورین،فوران،پیریدین،اکسازول و ... اشاره کرد. تعدادی از ترکیبات ایمیدارول به طور مستقل به عنوان دارو و تعدادی دیگر به عنوان ترکیبات حدواسط برای سنتز داروها استفاده می شوند.

از میان ترکیبات هتروسیکل پیرول نقش ویژه ای را به علت حضورش در ترکیبات طبیعی مانند کلروفیل و ویتامین B12 دارا می باشد. پیرول همچنین به عنوان آنتی اکسیدان،ضدالتهاب،ضدتومور و ضد باکتری کاربرد دارد.

اهمیت حلقه های هتروسیکل دراثربخشی داروها بیشتر ناشی از این مسئله است که حلقه های هتروسیکل به علت حجیم بودن در نحوه اتصال دارو به گیرنده هاتاثیر دارند، و در بیشتر موارد گروه های حجیمی مثل ایمیدازول،دیازول و تری آزول اتصال دارو با گیرنده را تشدید کرده و در نتیجه کارایی دارو را بالا می برند.

از طرف دیگر حضور گروه هتروسیکل می تواند منجر به کاهش اثر دارو گردد به این ترتیب که اتصال به گیرنده ممکن است همراه با تحریک آن نباشد یعنی فقط نقش اشغال گیرنده را داشته باشد و با این اشغال،مولکول های محرک گیرنده نتوانند با گیرنده اتصال ایجاد کنند.

در این حالت مولکولی که باعث اتصال گیرنده شده است به عنوان متضاد گیرنده عمل می کند. پس حضور یک گروه هتروسیکل در ساختمان یک مولکول دارویی هم خاصیت افزایش اثر را داشته و هم خاصیت کاهش اثر دارد.

با توجه به مطالب فوق الذکر در مورد اهمیت ترکیبات هتروسیکل در ساختمان شیمیایی داروها، محققین در نقاط مختلف دنیا با سنتز حلقه های هتروسیکل جدید و متصل کردن آنها به عوامل شیمیایی مختلف،اثرات دارویی اختصاصی تر و بعضاً اثرات دارویی جدید را مورد بررسی قرار می دهند.

 
ساختار
نام شیمیایی
CAS
فرمول مولکولی