مرجع مواد شیمیایی ایران
طبقه بندی مواد شیمیایی
ترکیبات معدنی ترکیبات آلی
الکل ها، فنول ها و فنول الکل ها آلدهیدهاکتون هااترها و مشتقات هیدروکربن ها و مشتقات آمیدها کربوکسیلیک اسید ها و مشتقات نمک های آلی - فلزیترکیبات هتروسیکلترکیبات آلی -فلزی ترکیبات آلی فلوئور مشتقات هیدروکسیل آمین و هیدرازینترکیبات آزو ،دی آزو و آزوکسیاستر اسیدهای معدنیآلکیل اوره و مشتقات آنترکیبات آلی گوگردترکیبات آلی سیلیکونترکیبات نیتریلترکیبات نیتروژنفسفین هاکینون ها
مهندسی بیوشیمی
معرف های بیوشیمیایی معرف های میکروبیولوژیاصلاح پاسخ بیولوژیکیآمینواسیدها و پروتئین هاآمینو اسیدها و مشتقات داروهای نوکلئوزیدی داروهای اسید نوکلئیکبازدارنده ها
پروتئازها میکروبیولوژی پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن پروتئين تیروزین کیناز اپی ژنتیک آسیب های DNA فاکتور رونویسی هسته ای NF-κB سلول های بنیادی و Wnt چرخه سلول یوبی کوئیتین متابولیسم داروهای سرکوب کننده ایمنیPI3K / Akt / mTOR درون ریز شناسی سیگنالینگ اسکلت سلولی سیگنالینگ عصبی اتوفاژی(خودخواری) آنژیوژنز(رگ زایی) آپوپتوز(خزان یافته ای) ترافیک دارو GPCR & G Protein TGF-beta / Smad
تحقیقات پروتئین محصولات طبیعیساکاریدها پلی ساکارید های گیاهیپلی پپتید هاآنزیم ها و داروهای کوآنزیم هاداروهای چربیعوامل متراکم کنندهگیاهان چینی
مواد اولیه دارویی
آنتی بیوتیک ها داروهای ضد تب داروهای تنفسی داروهای ضدحساسیت داروهای ضدسرطان داروهای سیستم خون داروهای سیستم گردش خون داروهای سیستم ادرار داروهای سیستم عصبی داروهای سیستم گوارشی هورمون ها و داروهای مربوط به غدد درون ریز داروهای ضد استرسداروهای ضد انگل داروهای متابولیسمداروهای سیستم ایمنی داروهای خاص داروهای بیهوشی ضد عفونی کننده های مصنوعی تنظیم کنندههای تعادل اسید - باز، الکترولیت و آب ویتامین ها و مواد معدنی بازدارنده هاداروهای خوراکیواکسن هامواد اولیه دامپزشکیسرم ایمنی کننده بدنداروهای رادیواکتیودیگر داروهای شیمیایی
واسطه های دارویی
ترکیبات هتروسیکل حد واسط های دارویی فله ایحد واسط های OLED
شیمی تجزیه معرف های شیمیایی
معرف های آلی
استرها اترهاکراون اترهاآمیدهافنول هاپلی آمینهاآزیدهاایمیدهااپوکسیدهاتیول هااکسیم هاهیدرازین هاآروماتیک هاایمیدها و آمیدین هاآسیل هالیدهاهیدرازون هاترکیبات چند حلقه ایتیولات هاآلدهیدهای آلیفاتیکسیانید و نیتریل هاآلدهیدهای آروماتیکتوسیلات هااسیدهای آروماتیکآلکان هاالکل های آروماتیکآلکین هاالکل های چربترکیبات تری سیکلیکترکیبات پلی سیکلیکاسیدهای چربکتون های آروماتیکترکیبات بی سیکلیککتون های آلیفاتیکتیوسیانات و ایزوتیوسیاناتاستر سیانات و ایزوسیاناتالفین های سیکلیک و آسیکلیکترکیبات سولفون و سولفوکسیدهیدروکربن های آلیفاتیک هالوژن دارسولفونات ها و سولفونیک اسیدهاسولفونات ها و نمک های سولفوناتسولفونیل هالیدهافسفونات هاهالیدهای فسفرلیگاندهای فسفینترکیبات فسفر دارترکیبات نیتروترکیبات آزو و دی آزونمک های آمونیومهیدروکسیل آمینتیواورهاورهاسید بوریکبورات هابوران هاتترا فلوئورو بوراتکربوکسیلیک انیدریدترکیبات سلنیمسیلوکساننمک گوانیدینسیلانسیکلودکسترینمایعات یونی
معرف های گرینیاردمعرف های دوتریم دارمعرف های سیلانترکیبات کایرالترکیبات گوگردزدا
کاتالیست ها و کمک دهنده ها سورفکتانت ها رنگ ها و پیگمنت ها افزودنی های غذایی چاشنی ها و خوشبو کننده ها
ادویه جات طبیعیعطر های سنتزی
ترکیبات الکلی ترکیبات کتونی ترکیبات پیرازینترکیبات آلدهیدی ترکیبات کربونیل ترکیبات تیولترکیبات هالوژن،سولفور و نیتروژن ترکیبات هیدروکربن ترکیبات تیواترآروماتیک اسیدها،استرها و مشتقاتکربوکسیلیک اسیدها و استرها هتروسیکل های اکسیژن دار فنول ها،اترها و اپوکسیدها مشک های ماکروسیکلیک
آفت کش های شیمیایی محصولات طبیعی
مهندسی بیوشیمی

بيوشيمی يا شيمی حيات، علم مطالعه ساختار و ويژگي‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واكنش‌های شيميايی در آنها می باشد.

بيوشيمی را همه به‌عنوان شاخه‌ای از زيست‌شناسی می شناسند اما شاخه ای از شيمی آلی نيز به شمار می آيد.در واقع نام لاتين واژه‌ بيوشيمی: Biochemictry خود از دو بخش Bio به معنی "زيست" و Chemistry يا همان "شيمی" تشكيل يافته كه برگردان لغوی آن به معنی "زيست شيمی" می باشد كه اين خود نشان از تلفيقی بودن اين دانش و بين رشته‌ايی بودن ماهيت آن بين رشته‌های زيست شناسی و شيمی آلی است.

تاریخچه این علم به ۱۰۰ سال نمی رسد ولیکن در طول ۵۰ سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است.

بیوشیمی‌دان‌ها می‌خواهند ساختار و کارکرد مولکول‌های سازنده‌ی پیکر جاندران را بشناسند تا از این راه بتوانند به سازوکار ملکولی هر بیماری پی ببرند و راه را برای درمان ریشه‌ای آن هموار کنند.

این آگاهی در بهره‌برداری بهتر و کارآمدتر از جانداران و ملکول‌های سازنده‌ی آن‌ها نیز به ما کمک می‌کند. از آن‌جا که جهان زنده بسیار گوناگون است و پیکره‌‌ی بیش‌تر جانداران نیز از سلول‌ها و ملکول‌های گوناگونی ساخته شده، زمینه‌های پژوهشی این شاخه از دانش پایه بسیار گسترده است.

رشته بيوشيمی در سه زمينه مختلف به بحث و بررسی می پردازد:

بيوشيمی ساختمانی: Structural Biochemistry كه به بررسی ساختار يك مولكول مثل كربوهيدرات، پروتئين، ليپيد و ديگر مولكولهای حياتی (بيوشيميايی) می پردازد.

بيوشيمی متابوليسمی: Metabolic Biochemistry بررسی واكنش‌های متابوليكی و مسيرهایی كه مواد مغذی مانند كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها و چربی ها در سوخت و ساز طی می كنند را مورد بررسی قرار می  دهد.

بيوشيمی بالينی (كلينيكی): Clinical Biochemistry علمی است كه به بررسی علل بروز بيماری ها می پردازد و ارتباط بيماری ها را با ملكول های زيستی مورد مطالعه قرار می دهد.

امروزه به طور صد در صد مشخص شده است كه بيشتر بيماری هايی كه داخلی هستند نه به واسطه عوامل خارجی بلكه مانند ديابت پايه بيوشيميايی دارند. در واقع ۵۰ تا ۹۰ درصد بيماريی های دام و انسان ناشی از بروز اختلال در واكنش‌ها و فرايندهای بيوشيميايی يا تحت‌تاثير عملكرد نادرست مهاركننده‌های بيوشيميايی (هورمون‌ها) يا بيو‌كاتاليست‌ها (آنزيم‌ها) رخ می دهند.

اکثر بیماری ها تظاهری از ناهنجاری های مولکول ها،واکنش های شیمیایی، یا فرآیند های بیوشیمیایی است. در اکثر بیماری ها ، مطلعات بیوشیمیایی هم در تشخیص وهم در درمان نقش دارند.

داروشناسی و داروسازی به طور عمیقی متکی بر دانش بیوشیمی و فیزیولوژی است؛مخصوصا،بیش تر داروها از طریق واکنش های آنزیمی متابولیزه می شوند.

سموم بر واکنش ها یا فرآیندهای بیوشیمیایی اثر می گذارندکه این مسئله موضوع مهمی در سم شناسی است.

رویکردهای بیوشیمیایی به طور فزآینده ای برای مطالعه جنبه های اساسی پاتولوژی (مطالعه بیماری)،مانند التهاب ،آسیب سلولی و سرطان استفاده می شوند.بسیاری از پژوهشگران در بخش های میکروبشناسی ،  جانورشناسی و گیاه شناسی تقریبا تنها رویکردهای بیوشیمیایی را به کار می گیرند.