مرجع مواد شیمیایی ایران
طبقه بندی مواد شیمیایی
ترکیبات معدنی ترکیبات آلی
الکل ها، فنول ها و فنول الکل ها آلدهیدهاکتون هااترها و مشتقات هیدروکربن ها و مشتقات آمیدها کربوکسیلیک اسید ها و مشتقات نمک های آلی - فلزیترکیبات هتروسیکلترکیبات آلی -فلزی ترکیبات آلی فلوئور مشتقات هیدروکسیل آمین و هیدرازینترکیبات آزو ،دی آزو و آزوکسیاستر اسیدهای معدنیآلکیل اوره و مشتقات آنترکیبات آلی گوگردترکیبات آلی سیلیکونترکیبات نیتریلترکیبات نیتروژنفسفین هاکینون ها
مهندسی بیوشیمی
معرف های بیوشیمیایی معرف های میکروبیولوژیاصلاح پاسخ بیولوژیکیآمینواسیدها و پروتئین هاآمینو اسیدها و مشتقات داروهای نوکلئوزیدی داروهای اسید نوکلئیکبازدارنده ها
پروتئازها میکروبیولوژی پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن پروتئين تیروزین کیناز اپی ژنتیک آسیب های DNA فاکتور رونویسی هسته ای NF-κB سلول های بنیادی و Wnt چرخه سلول یوبی کوئیتین متابولیسم داروهای سرکوب کننده ایمنیPI3K / Akt / mTOR درون ریز شناسی سیگنالینگ اسکلت سلولی سیگنالینگ عصبی اتوفاژی(خودخواری) آنژیوژنز(رگ زایی) آپوپتوز(خزان یافته ای) ترافیک دارو GPCR & G Protein TGF-beta / Smad
تحقیقات پروتئین محصولات طبیعیساکاریدها پلی ساکارید های گیاهیپلی پپتید هاآنزیم ها و داروهای کوآنزیم هاداروهای چربیعوامل متراکم کنندهگیاهان چینی
مواد اولیه دارویی
آنتی بیوتیک ها داروهای ضد تب داروهای تنفسی داروهای ضدحساسیت داروهای ضدسرطان داروهای سیستم خون داروهای سیستم گردش خون داروهای سیستم ادرار داروهای سیستم عصبی داروهای سیستم گوارشی هورمون ها و داروهای مربوط به غدد درون ریز داروهای ضد استرسداروهای ضد انگل داروهای متابولیسمداروهای سیستم ایمنی داروهای خاص داروهای بیهوشی ضد عفونی کننده های مصنوعی تنظیم کنندههای تعادل اسید - باز، الکترولیت و آب ویتامین ها و مواد معدنی بازدارنده هاداروهای خوراکیواکسن هامواد اولیه دامپزشکیسرم ایمنی کننده بدنداروهای رادیواکتیودیگر داروهای شیمیایی
واسطه های دارویی
ترکیبات هتروسیکل حد واسط های دارویی فله ایحد واسط های OLED
شیمی تجزیه معرف های شیمیایی
معرف های آلی
استرها اترهاکراون اترهاآمیدهافنول هاپلی آمینهاآزیدهاایمیدهااپوکسیدهاتیول هااکسیم هاهیدرازین هاآروماتیک هاایمیدها و آمیدین هاآسیل هالیدهاهیدرازون هاترکیبات چند حلقه ایتیولات هاآلدهیدهای آلیفاتیکسیانید و نیتریل هاآلدهیدهای آروماتیکتوسیلات هااسیدهای آروماتیکآلکان هاالکل های آروماتیکآلکین هاالکل های چربترکیبات تری سیکلیکترکیبات پلی سیکلیکاسیدهای چربکتون های آروماتیکترکیبات بی سیکلیککتون های آلیفاتیکتیوسیانات و ایزوتیوسیاناتاستر سیانات و ایزوسیاناتالفین های سیکلیک و آسیکلیکترکیبات سولفون و سولفوکسیدهیدروکربن های آلیفاتیک هالوژن دارسولفونات ها و سولفونیک اسیدهاسولفونات ها و نمک های سولفوناتسولفونیل هالیدهافسفونات هاهالیدهای فسفرلیگاندهای فسفینترکیبات فسفر دارترکیبات نیتروترکیبات آزو و دی آزونمک های آمونیومهیدروکسیل آمینتیواورهاورهاسید بوریکبورات هابوران هاتترا فلوئورو بوراتکربوکسیلیک انیدریدترکیبات سلنیمسیلوکساننمک گوانیدینسیلانسیکلودکسترینمایعات یونی
معرف های گرینیاردمعرف های دوتریم دارمعرف های سیلانترکیبات کایرالترکیبات گوگردزدا
کاتالیست ها و کمک دهنده ها سورفکتانت ها رنگ ها و پیگمنت ها افزودنی های غذایی چاشنی ها و خوشبو کننده ها
ادویه جات طبیعیعطر های سنتزی
ترکیبات الکلی ترکیبات کتونی ترکیبات پیرازینترکیبات آلدهیدی ترکیبات کربونیل ترکیبات تیولترکیبات هالوژن،سولفور و نیتروژن ترکیبات هیدروکربن ترکیبات تیواترآروماتیک اسیدها،استرها و مشتقاتکربوکسیلیک اسیدها و استرها هتروسیکل های اکسیژن دار فنول ها،اترها و اپوکسیدها مشک های ماکروسیکلیک
آفت کش های شیمیایی محصولات طبیعی
شیمی تجزیه
شیمی تجزیه شامل جداسازی، شناسائی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است. تجزیه کیفی، هویت شیمیایی گونه ها را در نمونه آشکار می کند. تجزیه کمی، مقدار نسبی یک یا چند گونه یا آنالیت را به صورت عددی معلوم می دارد. پیش از انجام تجزیه کمی، ابتدا لازم است اطلاعات کیفی به دست آید. معمولاٌ تجزیه کیفی و کمی شامل یک مرحله جداسازی نیز می باشد. شیمی تجزیه نقش حیاتی در توسعه علوم دارد. به عنوان مثال، اندازه گیری کمی کلسیم یونیزه در سرم خون، ما را در تشخیص مرض پاراتیروئید در بیماران یاری می کند. با اندازه گیری کمی نیتروژن در مواد غذایی، میزان پروتئین موجود در آنها و در نتیجه ارزش غذایی آنها معلوم می شود. مقدار مرکاپتان موجود در گاز مصرفی خانه ها به طور مستمر تحت کنترل قرار می گیرد، تا از وجود مقدار معینی مرکاپتان برای ایجاد بوی نامطبوع، که هشدار دهنده نشت گاز است، اطمینان حاصل کنند. به علاوه، اندازه گیری های کمی دارای نقش حیاتی در بسیاری از کارهای پژوهشی در زمینه های شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و سایر علوم است. به عنوان مثال، شیمیدان ها، مکانیسم واکنش های شیمیایی را از طریق بررسی سرعت واکنش معلوم می کنند. سرعت مصرف واکنش دهنده ها یا سرعت ایجاد محصولات در یک واکنش شیمیایی می تواند از اندازه گیری کمی در فواصل زمانی برابر محاسبه شود. اندازه گیری کمی یون های پتاسیم، کلسیم و سدیم در مایعات بدن حیوان باعث می شود تا فیزیولوژیست نقش این یون ها را در رسانایی علامات عصبی و انقباض و انبساط عضلانی مطالعه کند. دانشمندان رشته مواد در مطالعات مربوط به رفتار نیم رساناها، عمدتاٌ به تجزیه کمی ژرمانیم و سیلسیم بلورین اتکا دارند.

طبقه بندی روش های تجزیه کمی

  • روش وزنی: جرم آنالیت یا جرم ماده ای که به طور شیمایی به آن ارتباط دارد تعیین می شود.
  • روش حجمی: حجم محلولی که دارای مقدار کافی واکنشگر برای واکنش کامل با آنالیت است اندازه گیری می شود.
روش های الکتروشیمایی شامل اندازه گیری خواصی نظیر پتانسیل، جریان، مقاومت و مقدار الکتریسیته است. روش های طیف بینی بر مبنای اندازه گیری برهم کنش بین تابش الکترومغناطیسی و اتم ها یا مولکول های آنالیت و یا تولید چنین تابشی توسط آنالیت استوارند. (تابش الکترومغناطیسی شامل پرتو ایکس، فرابنفش، مرئی، زیرقرمز، میکروموج و تابش فرکانس رادیویی است.) از روش های دیگر تجزیه کمی، می توان به طیف سنجی جرمی (نسبت جرم به بار)، سرعت واپاشی پرتوزایی، گرمای واکنش، سرعت واکنش، رسانندگی گرمایی، فعالیت نوری و ضریب شکست اشاره کرد.

کروماتوگرافی

مهم ترین و پرکاربرد ترین روش جداسازی، کروماتوکرافی است. روش های کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته بندی می شوند. در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی سطحی است. اساس نامگذاری در دسته بندی دوم، نوع فاز متحرک، فاز ساکن و همچنین تعادل ایجاد شده بین دو فاز است. این دسته شامل دوگروه کلی کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی است. در تمامی روش های کروماتوگرافی جداسازی بر پایه تفاوت مقداری آنالیت در دو فاز ساکن و متحرک انجام می شود. این تفاوت مقدار، در نهایت منجر به تشکیل تعادلی می گردد که آن را با پارامتری به نام ثابت توزیع(k) بیان می کنند. از میان تکنیک های جداسازی، کروماتوگرافی مایع به دلیل حساسیت بالا، تعیین مقدار کمی با صحت بالا، قابلیت آنالیز نمونه های غیر فرار و حساس به دما (که با تکنیک GC امکانپذیر نیستند) بیشترین رشد و کارآیی را داشته است.