مرجع مواد شیمیایی ایران
طبقه بندی مواد شیمیایی
ترکیبات معدنی ترکیبات آلی
الکل ها، فنول ها و فنول الکل ها آلدهیدهاکتون هااترها و مشتقات هیدروکربن ها و مشتقات آمیدها کربوکسیلیک اسید ها و مشتقات نمک های آلی - فلزیترکیبات هتروسیکلترکیبات آلی -فلزی ترکیبات آلی فلوئور مشتقات هیدروکسیل آمین و هیدرازینترکیبات آزو ،دی آزو و آزوکسیاستر اسیدهای معدنیآلکیل اوره و مشتقات آنترکیبات آلی گوگردترکیبات آلی سیلیکونترکیبات نیتریلترکیبات نیتروژنفسفین هاکینون ها
مهندسی بیوشیمی
معرف های بیوشیمیایی معرف های میکروبیولوژیاصلاح پاسخ بیولوژیکیآمینواسیدها و پروتئین هاآمینو اسیدها و مشتقات داروهای نوکلئوزیدی داروهای اسید نوکلئیکبازدارنده ها
پروتئازها میکروبیولوژی پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن پروتئين تیروزین کیناز اپی ژنتیک آسیب های DNA فاکتور رونویسی هسته ای NF-κB سلول های بنیادی و Wnt چرخه سلول یوبی کوئیتین متابولیسم داروهای سرکوب کننده ایمنیPI3K / Akt / mTOR درون ریز شناسی سیگنالینگ اسکلت سلولی سیگنالینگ عصبی اتوفاژی(خودخواری) آنژیوژنز(رگ زایی) آپوپتوز(خزان یافته ای) ترافیک دارو GPCR & G Protein TGF-beta / Smad
تحقیقات پروتئین محصولات طبیعیساکاریدها پلی ساکارید های گیاهیپلی پپتید هاآنزیم ها و داروهای کوآنزیم هاداروهای چربیعوامل متراکم کنندهگیاهان چینی
مواد اولیه دارویی
آنتی بیوتیک ها داروهای ضد تب داروهای تنفسی داروهای ضدحساسیت داروهای ضدسرطان داروهای سیستم خون داروهای سیستم گردش خون داروهای سیستم ادرار داروهای سیستم عصبی داروهای سیستم گوارشی هورمون ها و داروهای مربوط به غدد درون ریز داروهای ضد استرسداروهای ضد انگل داروهای متابولیسمداروهای سیستم ایمنی داروهای خاص داروهای بیهوشی ضد عفونی کننده های مصنوعی تنظیم کنندههای تعادل اسید - باز، الکترولیت و آب ویتامین ها و مواد معدنی بازدارنده هاداروهای خوراکیواکسن هامواد اولیه دامپزشکیسرم ایمنی کننده بدنداروهای رادیواکتیودیگر داروهای شیمیایی
واسطه های دارویی
ترکیبات هتروسیکل حد واسط های دارویی فله ایحد واسط های OLED
شیمی تجزیه معرف های شیمیایی
معرف های آلی
استرها اترهاکراون اترهاآمیدهافنول هاپلی آمینهاآزیدهاایمیدهااپوکسیدهاتیول هااکسیم هاهیدرازین هاآروماتیک هاایمیدها و آمیدین هاآسیل هالیدهاهیدرازون هاترکیبات چند حلقه ایتیولات هاآلدهیدهای آلیفاتیکسیانید و نیتریل هاآلدهیدهای آروماتیکتوسیلات هااسیدهای آروماتیکآلکان هاالکل های آروماتیکآلکین هاالکل های چربترکیبات تری سیکلیکترکیبات پلی سیکلیکاسیدهای چربکتون های آروماتیکترکیبات بی سیکلیککتون های آلیفاتیکتیوسیانات و ایزوتیوسیاناتاستر سیانات و ایزوسیاناتالفین های سیکلیک و آسیکلیکترکیبات سولفون و سولفوکسیدهیدروکربن های آلیفاتیک هالوژن دارسولفونات ها و سولفونیک اسیدهاسولفونات ها و نمک های سولفوناتسولفونیل هالیدهافسفونات هاهالیدهای فسفرلیگاندهای فسفینترکیبات فسفر دارترکیبات نیتروترکیبات آزو و دی آزونمک های آمونیومهیدروکسیل آمینتیواورهاورهاسید بوریکبورات هابوران هاتترا فلوئورو بوراتکربوکسیلیک انیدریدترکیبات سلنیمسیلوکساننمک گوانیدینسیلانسیکلودکسترینمایعات یونی
معرف های گرینیاردمعرف های دوتریم دارمعرف های سیلانترکیبات کایرالترکیبات گوگردزدا
کاتالیست ها و کمک دهنده ها سورفکتانت ها رنگ ها و پیگمنت ها افزودنی های غذایی چاشنی ها و خوشبو کننده ها
ادویه جات طبیعیعطر های سنتزی
ترکیبات الکلی ترکیبات کتونی ترکیبات پیرازینترکیبات آلدهیدی ترکیبات کربونیل ترکیبات تیولترکیبات هالوژن،سولفور و نیتروژن ترکیبات هیدروکربن ترکیبات تیواترآروماتیک اسیدها،استرها و مشتقاتکربوکسیلیک اسیدها و استرها هتروسیکل های اکسیژن دار فنول ها،اترها و اپوکسیدها مشک های ماکروسیکلیک
آفت کش های شیمیایی محصولات طبیعی
مواد اولیه دارویی

 مواد اولیه دارویی به موادی گفته می شود که به صورت خام هستند و هیچ پردازشی روی آنها انجام نگرفته است و پس از انجام مراحل خاص تبدیل به دارو شده و آماده استفاده بالینی می شوند.

اصطلاح فرآورده دارویی در شکل تجویزی آن بیشتر به مفهوم دارو و نشان دهنده محصول نهایی به عنوان داروست.به طور کلی فرآورده دارویی شامل ماده اصلی یا دارو،حامل های بی اثر و مواد افزودنی است.

شیمی ‌دارویی ، جنبه‌ای از علم شیمی ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شیمی‌دان دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شیمی ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل جداسازی و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری و بهبود و درمان بیماریها بکار روند.

داروها موادی هستند که یا از طریق سنتز های شیمیایی ساخته می شوند و یا از منابع طبیعی به دست می آیند. در صورت مصرف، این مواد واکنشی را موجب می شوند که می تواند سبب پیشگیری،تسکین، درمان یا تشخیص یک بیماری یا نارسایی در انسان یا حیوان شود.

داروهای سنتزی شیمیایی را به دو دسته داروهای سنتزی آلی و داروهای سنتزی معدنی تقسیم بندی می کنند.

داروهای سنتزی معدنی، ترکیبات معدنی مانند آلومینیوم هیدروکسید و منیزیم تری سیلیکات می باشند که برای درومان زخم معده و دوازدهه استفاده می شوند.

داروهای سنتزی آلی، عمدتا از داروهایی هستند که مواد اولیه آنها از طریق یکسری واکنش های شیمیایی که بر روی مواد خام آلی صورت می گیرد، تشکیل می شوند. مانند آسپرین، کلرامفنیکل، کافئین و ... .

داروهای شیمیایی طبیعی بر اساس منابع آنها به دو دسته داروهای بیوشیمیایی و داروهای گیاهی تقسیم می شوند. آنتی بیوتیک ها معمولا توسط تخمیر میکروبی ساخته شده که جزو دسته داروهای بیوشیمیایی به شمار می روند.

مصرف دارو ممکن است به صورت خوراکی (قرص و شربت)، مالیدنی (پماد و قطره)، استنشاقی (از راه تنفس) و یا تزریقی (آمپول) باشد.

داروها می‌توانند در شرایط استاندارد دما و فشار یا (STP) در سه حالت گاز مثل نیتروزاکسید، مایع مثل لیدوکایین و جامد مثل آسپرین موجود باشند. این شرایط تعیین کنندهٔ نحوهٔ ورود و دریافت آنها در بدن انسان است. برای مثال برخی داروهای مایع به راحتی در دمای اتاق تبخیر می‌شوند و می‌توانند به همان شکل تنفس شوند همانند (هالوتان).

طبقات گوناگون داروهای آلی در داروشناسی و داروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بسیاری از داروها بازها و اسیدهای ضعیف هستند. این داروها به وسیلهٔ خود بدن هدایت می‌شوند،زیرا تفاوت pH در اجزای مختلف ممکن است درجه یونش این قبیل داروها را تغییر دهد.

تمام داروهای مورد مصرف عمومی سه نام دارند اول ، نام ژنریک است که نام رسمی پزشکی با توجه به ماده فعال و مؤثر آن است و از سوی « کمیته نامگذاری فارماکوپه ، بریتانیا » که اعضای آن را پزشکان ، داروشناسان ، داروسازان و دارو فروشان تشکیل می دهند برگزیده می شود .

دوم ، نام تجاری است که از سوی سازنده دارو بر اساس سهولت تلفظ ، تشخیص و به خاطر سپاری دارو انتخاب می شود  . غالباً چند نام تجاری وجود دارد ( که هر کدام را یک کارخانه انتخاب کرده است ) ولی ماده ژنریک واحدی دارند و تفاوت بین آنها ممکن است مختصر باشد . این تفاوتها به سرعت جذب ،‌ راحتی قابل هضم بودن مربوط می شوند . یک دارو می تواند با نام ژنریک ، نام تجاری یا هر دو موجود باشد .

سوم ، نام شیمیایی است که جنبه فنی دارد.